Dokumenty

Zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych
Zgody rodziców/opiekunów prawnych
Deklaracja członkowska
Ankieta osobowa mieszkańca internatu
Stypendium